அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவான் முதற்றே உலகு.
240240240240
170170